Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców

Szkolenia dofinansowane ze środków unijnych w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. Jest to platforma internetowa zawierająca listę ofert dostępnych szkoleń doradczych i edukacyjnych. 1 wspierane są trzy typy projektów - ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studiów podyplomowych. Dofinansowanie szkoleń https://akatconsulting.pl/szkolenia-dofinansowane pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Sumarycznie koszt szkoleń zorganizowanych dla pracowników bielskiego integratora wyniósł jak do tej pory. Decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy funduszy ze środków unijnych podejmuje lokalna instytucja finansowa (bank, inwestor kapitałowy, towarzystwo gwarancyjne). Co roku PARP udziela tysiącom firm wsparcia finansowego w ramach unijnych programów operacyjnych, a także dofinansowania szkoleń dla pracodawców i ich pracowników. W ramach programu organizowane są konkursy dla firm organizujących szkolenia dla przedsiębiorców oferowane. Dofinansowanie szkoleń ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Program ten skierowany jest do firm z województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Można uzyskać dofinansowanie do szkoleń pracowników i pracodawców w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa nawet do 80% kosztów usług szkoleniowych. Jak widać, warto starać się o dofinansowanie z PARP. Posiadamy 19 Oddziałów w całej Polsce i od lat realizujemy projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Zajmujemy się nie tylko organizowaniem szkoleń oraz usług doradczych, ale również całym procesem pozyskania na nie funduszy. Na rozwój przekładać się będzie także wzrost kwalifikacji kadry pracowniczej w ramach realizowanych szkoleń kompetencyjnych. Wszystkie ustalone warunki umieszcza się w umowie o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE zawieranej między instytucją finansową a beneficjentem. Cele agencji realizowane są poprzez tworzone programy pomocowe, zgodnie z którymi dofinansowanie z PARP jest kierowane do firm nowych lub istniejących na rynku. Największą zaletą są oczywiście koszty: uczestnik jest całkowicie zwolniony z opłaty lub może liczyć na dofinansowanie szkolenia nawet w 80%. Należy zwrócić uwagę, że pomoc przekazywana w ramach funduszy strukturalnych pochodzi ze środków z budżetu państwa pożyczonych na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W przypadku budynków istniejących program przewiduje dofinansowanie.